Równe traktowanie rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

„Małe granty”

Organizujesz projekt, które ma na celu promowanie praw człowieka? Rozpoczynasz kampanię na rzecz walki z mową nienawiści? Chcesz zorganizować spotkania, wystawę lub warsztaty promujące równość kobiet i mężczyzn? Działasz na rzecz rozwoju demokracji i ochrony swobód obywatelskich? Nie zgadzasz się na dyskryminację i chcesz coś z tym zrobić? To nasz wspólny cel, dlatego wspieramy wszystkie równościowe inicjatywy.

Kraków uruchomił specjalne fundusze na projekty zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 poz. 1327 z późn. zm.). dla organizacji pozarządowych, które działają w obszarach:

  • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  • Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Małe granty dla organizacji pozarządowych

Oferty powinny spełniać łącznie następujące warunki:

• wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekraczać kwoty 10 000 zł,
• termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni i musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
• łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Krakowa tej samej organizacji lub temu samemu innemu podmiotowi uprawnionemu do otrzymania dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł,
• działalność statutowa organizacji (cel działania organizacji) powinna być zgodna z rodzajem zadania publicznego określonego w art. 4 ust. 1 ww. ustawy.

Ofertę należy złożyć z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

Zadanie powinno być realizowane na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a adresatami zadania są mieszkanki i mieszkańcy Krakowa.

Oferty pozytywnie rozpatrzone /uznane za celowe do realizacji/ przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia zamieszczane są na okres kolejnych 7 dni:
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa,
na miejskiej platformie informacyjnej dla organizacji pozarządowych (ngo.krakow.pl),
• w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa: w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24.
W tym okresie (7 dni od daty zamieszczenia oferty) każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty, przekazując je do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia na adres: sz.umk@um.krakow.pl

Po rozpatrzeniu uwag, w przypadku pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia przystępuje niezwłocznie do zawarcia umowy dotyczącej wsparcia lub powierzenia zgłoszonego zadania publicznego. Do umowy stosuje się odpowiednio przepisy art. 16-19 ww. ustawy.

Szczegółowe informacje dot. procedury przyznawania małych grantów znajdą Państwo w krótkim przewodniku dla organizacji pozarządowych dostępnym TUTAJ [PDF] w obszarach:

  • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
  • działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
  • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Informacje o zrealizowanych i aktualnie realizowanych małych grantach na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji również dostępne TUTAJ.

Do pobrania:

  • uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (wzór) PDFDOC
  • uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego (wzór) PDFDOC
pokaż metkę
Osoba publikująca: Wiktor Hunek
Podmiot publikujący: Kraków dla Równości
Data publikacji: 2023-01-16
Data aktualizacji: 2024-01-04
Powrót